فصل ۱ – حرکت شناسی (کپی)

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
فصل ۱ جواب سوال ۱ ویدئو نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی مسیر مستقیم حرکت میکند مطابق... پیش…
0
رایگان!

فصل ۱ – حرکت شناسی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
فصل ۱ جواب سوال ۱ ویدئو نمودار مکان - زمان متحرکی که بر روی مسیر مستقیم حرکت میکند مطابق... پیش…
7
رایگان!