آموزش فیزیک کنکور و پایه ویدئویی

مجازی فیزیکتو قوی کن

10

نفر ثبت نام در پکیج ها

2

آزمون تحلیل شده

155

دقیقه آموزش فیزیک

پکیج های آموزش فیزیک کنکور و پایه

تحلیل درس فیزیک آزمون های آزمایشی

جدیدترین آزمون های تحلیل شده

0
رایگان!
2
رایگان!
23
رایگان!

پکیج کامل فیزیک کنکور

قیمت اصلی پکیج فیزیک کنکور 1,350,000 تومان است

950,000 تومان
 • (شامل کل مباحث فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم)
 • حركت شناسی (فصل١ دوازدهم)
 • ديناميک (فصل ٢ دوازدهم)
 • اندازه گيری (فصل١دهم)
 • كاروانرژی (فصل٢دهم)
 • فشار (فصل٣ دهم)
 • گرما (فصل٤ دهم)
 • نوسان و موج (فصل٣ دوازدهم)
 • ساكن و خازن (فصل ١ يازدهم)
 • مدار (فصل٢ يازدهم)
 • اتمي (فصل ٤ دوازدهم)
 • مناطيس و القا (فصل ٣ يازدهم)
 • ترموديناميک (فصل ٥ دهم) مخصوص رياضي

پکیج فیزیک دوازدهم

قیمت اصلی پکیج فیزیک دوازدهم 700,000 تومان است

600,000 تومان
 • (شامل کل مباحث فیزیک دوازدهم)
 • حركت شناسی (فصل١ دوازدهم)
 • ديناميک (فصل ٢ دوازدهم)
 • نوسان و موج (فصل٣ دوازدهم)
 • اتمي (فصل ٤ دوازدهم)

پکیج آموزش فیزیک یازدهم

قیمت اصلی پکیج فیزیک یازدهم 450,000 تومان است

350,000 تومان
 • (شامل کل مباحث فیزیک یازدهم)
 • ساكن و خازن (فصل ١ يازدهم)
 • مدار (فصل٢ يازدهم)
 • مناطيس و القا (فصل ٣ يازدهم)

پکیج آموزش فیزیک دهم

قیمت اصلی پکیج فیزیک دهم 400,000 تومان است

300,000 تومان
 • (شامل کل مباحث فیزیک دهم)
 • اندازه گيری (فصل١دهم)
 • كاروانرژی (فصل٢دهم)
 • فشار (فصل٣ دهم)
 • گرما (فصل٤ دهم)
 • ترموديناميک (فصل ٥ دهم) مخصوص رياضی
سعید حاجی مقصودی

آموزش فیزیک

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.